โรงเรียนบ้านหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการศึกาาของโรงเรียนบ้านหัวช้าง

  2. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตประจำวัน

  4.ปลูกฝังผู้เรียนให้เกิดดำรงธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  และวิถีประชาธิปไตย

  5.จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซี่ยน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6060 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชรินทร์ทิพย์ จุปะมะนัย โทรศัพท์: 0818255598 อีเมล์: jcharint@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]