โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  โดยให้ประชากรวัยเรียน ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

  • สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง   ทุกคน
  • จัดการเรียนการสอน   โดยยึดคุณธรรมนำความรู้    ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาและ สนับสนุนให้นักเรียน

  ศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

                  5.    โรงเรียนจัดให้มีนวัตกรรมสมัยใหม่   ใช้ประกอบในการเรียนการสอน และ

         บริการแก่ชุมชน

   

   

   

  เป้าประสงค์

  • นักเรียนร้อยละ  100   ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน
  • นักเรียนร้อยละ  90  สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  • ชุมชนร้อยละ  100  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และ

  มีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา ช่วยพัฒนาโรงเรียน

  • นักเรียนร้อยละ  80  สามารถมีความรู้ทักษะเบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์            
  • นักเรียนร้อยละ  100  มีความรู้ด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย ทองดวง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอำนวยพร ลีสี

 • นายสมบูรณ์ อินอุ่นโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นฤบล ธรรมพล โทรศัพท์: 0878524998 อีเมล์: ืnaruebol001@gmial.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]