โรงเรียนบ้านโนนแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (  Mission   )

   

                                พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา โดยเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์  ( Goals)

  1.  นักเรียนก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม  ร้อยละ  100
  2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – 2  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ  5
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ร้อยละ 100
  4. นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  5. นักเรียนช่างชั้นที่  1-2  มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้สื่อเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
  6. บุคลากรทุกคนมีขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบและสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกคน
  7. โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคง สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  8. โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่าและองค์กรอื่นๆร่วมกันพัฒนาการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-989031 อีเมล์: nonrae09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉลาด เทียบลิตร โทรศัพท์: 0857717637 อีเมล์: chalad0011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]