โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านห้วยหลาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๔๘๒ โดยแยกมาจากโรงเรียนวัดหนองบัวแดงบูรณะ ตอนแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบูรพาห้วยหลาวเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  ขณะนั้นทางราชการได้มอบให้   ขุนวิเศษอักษร นายอำเภอบรบือ   ( ขณะนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอนาเชือก )  เป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนวัดบ้านห้วยหลาว ”  ให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้ง นายหาร  ละครพล  ครูน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงบูรณะมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  และได้บรรจุแต่งตั้งนายจันทร์  ภวภูตานนท์  มาเป็นครูน้อย   ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี ( เงินค่าหัวราษฏร หัวละ ๒ บาท )  การจัดการเรียนการสอน  ได้เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ก – ข    และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔   สอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ

  ต่อมา  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗  คณะครูโดยการนำของนายบุญมา  ทิพย์โอสถ  ครูใหญ่พร้อมด้วยชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน   ได้ร่วมกันหางบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท  ไว้สมทบการก่อสร้าง  จึงย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดไปสร้างอาคารเอกเทศ

  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ชาวบ้านและผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท   และมีผู้บริจาคที่ดินสมทบอีก  ๗ ราย   รวมเป็นที่ดิน  ๘  ไร่  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา   กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐   บาท   เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ฉ. เตี้ย   ขนาด  ๓  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙   โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมา  เงินผัน ก.สช.(โครงการสร้างงานในชนบท)  เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐  บาท   สร้างหอประชุม  ๑  หลัง    และได้รับงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   จำนวน  ๔๕,๐๐๐   บาท   สร้างบ้านพักครู

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๐   ได้รับงบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐   บาท   เพื่อสร้างอาคารเรียน  ป.๑ ฉ. สูง  ขนาด  ๔  ห้องเรียน   และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีก  ๑  หลัง   งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ต่อเติมอาคารเรียน ป.๑ ฉ. เตี้ย  ด้านข้างอีก ๑  ห้องเรียน    และงบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง  

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๔   ได้รับงบประมาณ ก.สช.  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ. ๓๓      จำนวน  ๓  ถัง

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๕   ได้รับงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท   สร้างส้วม จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ที่นั่ง

  เมื่อ  ปี พ.ศ.  ๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณ  ก.สช.  เป็นเงิน   ๒๐,๒๙๗   บาท   สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  แบบ ฝ. ๓๓   และได้รับงบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐   บาท   และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ. สูง  จำนวน  ๔  ห้องเรียน

   

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณ    สร้างส้วม แบบ สปช.  ๖๐๑/๒๕๒๖     จำนวน ๑  หลัง

  ขนาด  ๔  ที่นั่ง   งบประมาณ ๓๕,๐๐๐  บาท    และสร้างถังเก็บน้ำฝน คสล. แบบ ฝ. ๓๓   จำนวน  ๓  ถัง

  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙   ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา  จำนวน  ๑ บ่อ  ขนาด  ๒๐  x  ๒๕  x  ๑.๕๐  เมตร งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณ  ๑๙,๗๘๐  บาท   ซ่อมอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ฉ. เตี้ย  เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์วิชาการกลุ่มบัวแดง

   

   

  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล

  เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๐ได้รับงบประมาณ  ๖๙,๔๐๐  บาท   ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน    ซ่อมแซมประตู  หน้าต่าง   และทาสีโรงเรียนใหม่

            เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้รับงบประมาณ  ๔๕,๔๕๐ บาท   สร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖   จำนวน  ๒  ที่นั่ง

            เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยโอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ ใช้อักษรย่อ ( สพท.มค. ๒)

            เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗   ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากผู้อำนวยการ, อาจารย์ใหญ่ครูใหญ่   เป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียน “  แต่แยกตามวิทยฐานะ    ส่วนครูผู้สอนเป็นตำแหน่ง “ ครู “   แยกตามวิทยฐานะ   ตามพระราชบัญญัติครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗

            เมื่อปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ จำนวน    ๑  หลัง  จำนวนเงิน   ๓๖๑,๕๐๐  บาท    และห้องคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  (มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยี่ฮ้อ HP สำหรับนักเรียนพร้อมโต๊ะ  จำนวน  ๑๐  ชุด  คอมพิวเตอร์สำหรับครู พร้อมโต๊ะ  เครื่องเซอร์ฟเวอร์   และเครื่องพิมพ์   จำนวนอย่างละ ๑  ชุด  จำนวนเงิน   ๓๒๐,๐๐๐   บาท 

            เมื่อปีงบประมาณ  ๒๕๔๙   สร้างกองอำนวยการขึ้นจากงบประมาณชาวบ้านร่วมบริจาค ขึ้นที่ข้างเสาธง  เพื่อใช้เป็นกองอำนวยการในการจัดงาน

            เมื่อ  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ได้ต่อเติมห้องน้ำหลังห้องอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒   จำนวน  ๒  ห้อง  โดยใช้งบประมาณจำนวน    ๑๕,๐๐๐   บาท

            เมื่อ  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑   ได้งบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท   ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มที่อาคารอเนกประสงค์

            เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้ก่อสร้างคอกหมูถาวรขึ้นที่ข้างอ่างเลี้ยงกบ ใช้งบประมาณ    -  บาท

             ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  ดังนี้   ๑.ซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ งบประมาณจำนวน   ๗๗,๐๐๐ บาท

  ๒.ซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณจำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  ๓.ซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณจำนวน  ๑๐,๐๐๐๐ บาท

            เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าพัฒนาโรงเรียน ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนใน ๔ หมู่บ้าน  ได้งบประมาณจำนวน

  ๒๘๐,๐๐๐ บาท

                     ๔.ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้ร่วมกันบริจาคเนื่องในงานพิธี งานบุญต่างๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๑๙,๒๐๐ บาท

  ๕.ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้ร่วมกันบริจาคก่อสร้างรั้วโรงเรียน

  เป็นจำนวนเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

            ปีการศึกษา 2554  นายมนตรี  เทียงดาห์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างถนนคอนกรีต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

            ปีการศึกษา 2555 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหลาว ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างถนนคอนกรีต เป็นจำนวนเงิน ๘0,000 บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทองใส หมื่นศรี โทรศัพท์: 0934650602 อีเมล์: tongsai-muensri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]