โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ตามหลักสูตรสถานศึกษา

  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องมีความ

  เป็นประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

  การใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาในการสื่อสาร

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน

  6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการ

  เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  คุณภาพการศึกษา

  9. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์

  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

  10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  11. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด  ศิษย์เก่าและชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4370-6115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทองใส หมื่นศรี โทรศัพท์: 0934650602 อีเมล์: tongsai-muensri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]