โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17 กันยายน 2477 โดย ขุนวิจิตร สารคาม นายอำเภอบรบือและขุนรัตนา  ศึกษากร  ธรรมการอำเภอบรบือใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประชาบาลเขวาไร่(วัดบ้านขี้เหล็ก)” โดยรับนักเรียนจากบ้านเหล่ากว้างมาเรียนร่วมด้วยโดยมีนายสุ่ย  รัตนา  เป็นครูใหญ่คนแรก 

  วันที่  1 มีนาคม 2497 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลเขวาไร่ (วัดบ้านขี้เหล็ก) เป็นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

                     วันที่  5 สิงหาคม  2503  ตั้งกิ่งอำเภอนาเชือก  หมู่บ้านและโรงเรียนจึงได้ย้ายมาสังกัดกิ่งอำเภอนาเชือก  จนกระทั่งได้ยกฐานะเป็นอำเภอนาเชือกวันที่  16  กรกฎาคม  2506 

                     ปีการศึกษา  2532 ได้รับรางวัลโรงเรียน กศ.พช.ดีเด่น อันดับ 1 สปจ.มหาสารคาม

                     ปี 2539   คณะครูชาว-บ้าน ได้ร่วมกันต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องกิจกรรมสหกรณ์ ห้องพละศึกษามูลค่า 20,000 บาทและต่อเติมอาคาร ป 1 อาคารสูง เป็นห้องเรียนอนุบาล ป 1-6 มูลค่า 50,000 บาท

                     ปี  พ.ศ.  2540  คณะครูชาว-บ้าน ได้ร่วมกันสร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่ 2 ห้องน้ำมูลค่า 80,000  บาท

                     ปี  พ.ศ.  2541 คณะครูชาว-บ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน มูลค่า 200,000 บาท

                               วันที่  9 ตุลาคม พ.ศ.  2544   โรงเรียนได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ผู้บริหารได้เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรกคือ นายชิน เภาพาน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  มูลค่า  80,000 บาทและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเป็น  “โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย” เพื่อความร่วมมือของหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน

                     ปี  พ.ศ.  2546   คณะครูชาว-บ้าน ได้ร่วมกันต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร 3 ห้องเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการของโรงเรียนมูลค่า 150,000 บาท และสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ มูลค่า 40,000 บาท

                     ปี  พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้เปลี่ยนสังกัดจาก สปจ.  มหาสารคาม  สังกัด  สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2  (สพท.มค.  2)  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอวาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

                     ปี  พ.ศ. 2548 ผู้บริหารโรงเรียน นายชิน เภาพาน ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ 10 ไตรมิตรโรงเรียนจึงได้ทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มฯ และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 1 ฟาร์มของจังหวัดมหาสารคาม

                     ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ฟาร์ม และได้นำนักเรียนไปแสดงผลงานที่ศาลากลาง (หลังเดิม) ของจังหวัดมหาสารคาม

                     ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่าย ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียน ที่ พระธาตุนาดูน และผู้บริหารร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 1 ฟาร์ม

                     ปีพ.ศ. 2554 โรงเรียนได้สมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และได้รับป้ายสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ไม่ได้เป็นเป็นเพียงแค่สถานศึกษาของนักเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นทั้งศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน นั้นชุมชนและโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  จะเห็นได้จากความร่วมมือจากชุมชนในการก่อสร้างอาคารเรียนทั้งทางกำลังและทุนทรัพย์ หรือการใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของชุมชนเป็นต้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0652736401 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]