โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.   จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุ ๔-๕ ปี ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  ในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้    เข้าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  3. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  5. พัฒนาบุคลากร ให้มี วุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0652736401 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]