• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา

  2.  จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

            เป้าหมาย

  1.    สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  2.    พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

  3.    จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์

  4.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาตนเอง และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:31:49 น.

โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สมัย สุปัด โทรศัพท์: 0967860996 อีเมล์: mmm2_mmm2@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]