โรงเรียนบ้านคึมบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ไหว้ครู
 • โรงเรียนบ้านคึมบงจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านคึมบง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2509  โดยการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ดำเนินการจัดการศึกษาตาม  พ.ร.บ. การประถมศึกษา  ประชาชนชาวบ้านคึมบงได้บริจาคที่ดินให้เป็นพื้นที่  19  ไร่  30  ตารางวา

  ตามโครงการเดิม  นายพิไล  บุญชูวิทย์  ศึกษาธิการอำเภอนาเชือก  มีความประสงค์จะรวมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือและโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน  โดยใช้สถานที่เรียนที่โรงเรียนบ้านคึมบง  ซึ่งเป็นศูนย์กลาง  อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเอกเทศชั่วคราว  ขนาดกว้าง  7 × 9  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  2  ชั้น  เป็นอาคารไม้  มูลค่า  31,000  บาท  โดยมีนายธีระ  แก้วทาสี  ป่าไม้อำเภอนาเชือก  เป็นผู้ประสานงานให้ประชาชนจาก  5  หมู่บ้าน  ร่วมมือกันเสียสละเงินและแรงงาน  เมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2509

  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2509  นายวิชัย  สวัสดิ์ลออ  ศึกษาธิการอำเภอนาเชือก  ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านคึมบง  บ้านหนองเรือ  บ้านหนองกลางโคก  บ้านป่าโน  และบ้านหัวเข่าแตก  ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายด้วง  ทองภูธรณ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคึมบง  เป็นคนแรก  ส่วนโครงการจะยุบร่วมกันนั้นไม่สำเร็จ  นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหัวเข่าแตกจึงกลับไปเรียนที่เดิม  และได้โอนนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านคึมบง  บ้านป่าโน  บ้านหนองเรือ  และบ้านหนองกลางโคก  จำนวน  136  คน  เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านคึมบง  โดยมีครูผู้สอนเพียงคนเดียว  คือ  นายด้วง  ทองภูธรณ์  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6   อุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ของโรงเรียนยังไม่มี  จึงขอยืมจากโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกมาใช้เป็นการชั่วคราว

  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านคึมบง  จัดการศึกษาในระดับอนุบาลถึงระดับช่วงชั้นที่  2  โดนยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ฉบับปรับปรุง  2545)  มี  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนชาย  48  คน  นักเรียนหญิง  59  คน  รวมทั้งสิ้น  107 คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น  14 คน  เป็นครูชาย  7  คน  ครูหญิง  3  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (LD)  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักการภารโรง  2  คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านคึมบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี อินทะราชา โทรศัพท์: 0923467957 อีเมล์: 1sawitri1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]