โรงเรียนบ้านคึมบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ไหว้ครู
 • โรงเรียนบ้านคึมบงจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   

  พันธกิจ

  1.  พัฒนาผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

   

  2.   พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม

   

  3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

   

  5.  พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

   

  6   ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เอื้อต่อการเรียนรู้  น่าอยู่  น่าเรียน

   

  7.  ส่งเสริมให้ชุมชนทองถิ่นมาใช้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน

   

  8.  บริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  9.  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

   

  10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และนิยมความเป็น

   

            เป้าประสงค์

  1.นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับดี

  2.  ครูร้อยละ  100  ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ห่างไกลจากอบายมุขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

  3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ได้ ร้อยรัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการของท้องถิ่น

  4.  นักเรียนร้อยละ  100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5

  5.  นักเรียนร้อยละ  100  สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านคึมบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี อินทะราชา โทรศัพท์: 0923467957 อีเมล์: 1sawitri1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]