โรงเรียนบ้านคึมบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ไหว้ครู
 • โรงเรียนบ้านคึมบงจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

              ภายในปี  2558  โรงเรียนบ้านคึมบงมุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยครูมืออาชีพที่จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นสากล  พร้อมนำสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นแบบยั่งยืน

  ปรัชญา

           ปญฺญา  โลกสฺมิํ  ปชฺโชโต   ปัญญา  เป็จนแสงสว่างแห่งโลก      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านคึมบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี อินทะราชา โทรศัพท์: 0923467957 อีเมล์: 1sawitri1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]