โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

  ..............................

   

                  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  ๔๔๑๘๐

                  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเดิมนั้นไม่มีโรงเรียน แต่ภายหลังได้แยกออกมาจากโรงเรียนดอนดู่ดำรงศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลดงบัง ๙ สาเหตุที่มาตั้งโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มเพราะการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนดอนดู่ดำรงศิลป์สมัยนั้นเส้นทางเดินทางลำบากเป็นป่า และอยู่ไกล ประกอบกับหน้าฝนน้ำในลำห้วยจะเอ่อท่วนเส้นทาง นักเรียนไม่สามารถได้ทางไปเรียนได้ตลอดฤดูฝน จึงมีแนวความคิด โดยกลุ่มผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน คือบ้านโคกกลาง และบ้านโคกเพิ่ม โดยมี พ่อฮวด ทันบุญมา พ่อจั่น พรมมากุล พ่อขิม  คุณวงษ์ได้ขอแยกโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตั้งโรงเรียนประชาบาลตำบลดงบัง ๙ ที่วัดบ้านโคกเพิ่ม  โดยมีนายที พะโยโค ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  เดิมผู้นำชุมชนของบ้านโคกกลาง คือขุนทิพย์ ได้นำลูกบ้านอพยพมาจากบ้านดงมัน และบ้านปอพานมาหาแหล่งที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้เลือกหนองโคกกลางที่เป็นหนองใหญ่ อยู่ในบริเวณโคก มีทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกที่เป็นพื้นราบ ได้ตั้งบ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ ชื่อบ้านโคกกลาง ปัจจุบันมีนายเพ็ง  ดีด่นค้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และปัจจุบันบ้านโคกกลางได้แยกหมุ่บ้านอีก เป็นบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ โดยมีนางลัดดา ลาดนอกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

                  บ้านโคกเพิ่มได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖  นำโยพ่อชารี สอนวงษ์แก้วและพ่อสม  คุณวงษ์ ทั้งสองครอบครัวได้อพยพมาจากบ้านหนองซำ เพราะที่นาที่ทำกินอยู่บริเวณนี้ และการเดินทางมา ระยะทางไกลมาก จึงได้ย้ายครอบครัวมาตั้งอยู่ เนินมันเพิ่ม ในสมัยนั้นอาหารนั้นก็ไม่มีโดยเฉพาะข้าวมีไม่มาก ทั้งสองครอบครัวได้ใช้หัวมันเพิ่มผสมกับข้าวมาหุงเป็นอาหาร และต่อมาหมู่บ้านก็ขยายใหญ่ขึ้น ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโคกเพิ่ม ปัจจุบัน มีนายดนุสรณ์  สอนวงค์แก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                  ลักษณะภูมิศาสตร์ของโรงเรียนเดิมเป็นพื้นที่ป่าไม้มุจรินทร์ ซึ่งพื้นดินจะเป็นเนิน และที่ราบ ลักษณะอากาศ มี ๓ ฤดู เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม จะเป็นฤดูฝน เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นฤดูหนาว

                  อาณาเขตของโรงเรียน โรงเรียนมีพื้นที่ ๑๙ ไร่  ๘  ตารางวา โดยมี

  ทิศเหนือ                จดที่                        นานางแตง  เกียนนอก โดยมีถนนสาธารณกั้น

  ทิศใต้                     จดที่                        สวนของนายม้วน  พรมมากุล

  ทิศตะวันออก         จดที่                        นายเศียร  คุณวงค์ และหมู่บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑๔ โดยมีถนนสาธารณะกั้นอยู่

  ทิศตะวันตก           จดที่นา                   นายเพท  ปินะสา และนายพูล  ผิวเฮ้าขาโดยมี่ถนนสาธารณกั้นอยู่

   

  สภาพเศรษฐกิจของทั้ง ๓ หมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำนา ทำสวน และรับจ้างเย็บผ้าโหลส่งโรงงานในกรุงเทพฯ รายได้หลักมาจากการทำนา และเย็บผ้า ส่วนหนึ่งก็ออกไปหางานทำในต่างจังหวัด เศรษฐกิจของหมู่บ้านไม่ค่อยดี

  ทรัพยากรในโรงเรียน ป่าไม้มุจรินทร์ พื้นดินยังมีเห็ดด้วย บ่อเลียงปลาที่ได้รับการจัดสรรจากสภาตำบลหัวดง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

  สภาพสังคม และวัฒนธรรมภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จะมีบ้านอยู่หนาแน่น การเป็นอยู่เป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีศาสนาพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ในด้านวัฒนธรรมได้ยึดถือและสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยยึด ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ทำกิจกรรมกันมาอย่างเคร่งครัด คือ

  เดือนอ้าย               ทำบูญขึ้นบ้านใหม๋                              เดือนเจ็ด                ทำบุญเบิกบ้าน

  เดือนยี่                    ทำบุญคูณลาน                                      เดือนแปด              ทำบุญเข้าพรรษา

  เดือนสาม              ทำบุญข้าวจี่                                           เดือนเก้า                ทำบุญข้าวประดับดิน

  เดือนสี่                   ทำบุญเผวส                                           เดือนสิบ                ทำบุญข้าวสาก

  เดือนห้า                 ทำบุญสงกรานต์                                  เดือนสิบเอ็ด         ทำบุญออกพรรษา

  เดือนหก                ทำบุญบั้งไฟ                                         เดือนสิบสอง        ทำบุญลอยกระทง

   

                  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นบ่อเลี้ยงปลา ป่าไม้ แลงสาธิตการเกษตร ห้องสมุด ในชุมชน วัด โบส์ถ ดอนปู่ตา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  ๑. นายหลุน  ดีด่านค้อ                       ครูภูมิปัญญาทางด้าน         ดนตรีพื้นบ้าน หมอลำ เฒ่าจ้ำ  มรรคทายก

                  ๒. นายจันดำ  ศรีภูวงษ์                     ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอสูตรขวัญ

                  ๓. นายพัน  ทุมโจ้                              ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอสูตรขวัญ

                  ๔. นายบุญเจ้ง  ผาพงษา                   ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอยาสมุนไพร หมอน้ำมนต์

                  ๕. นายศรี  ทุมมี                                 ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอยาสมุนไพร  จักสาน

                  ๖. นางชาตรี  ผิวเฮ้าขา                      ครูภูมิปัญญาทางด้าน         มักหมี่  ทอผ้าไหม

                  ๗. นายเพ็ง  ดีด่านค้อ                        ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอลำ

                  ๘. นางแตง  ทุมมี                               ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอตำแย

                  ๙. นายสมพงษ์  น้อยบุดดี                 ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอดู

                  ๑๐.นายที  โคตรศักดิ์                          ครูภูมิปัญญาทางด้าน         หมอนวดเส้น

                  ๑๑.นายบุญมา  สอนวงษ์แก้ว          ครูภูมิปัญญาทางด้าน         จักสาน

                  ๑๒.นายดอน  คุณวงค์                       ครูภูมิปัญญาทางด้าน         จักสาน

                  หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน มีทั้งหมด  ๓  หมู่บ้าน คือ

  ๑. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ มีประชากรทั้งหมด ๓๒๙ คน  ชาย  ๑๖๔  คน  หญิง  ๑๖๕  คน  นายเพ็ง  ดีด่านค้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  ๒. บ้านโคกเพิ่ม หมู่ที่ ๖  มีประชากรทั้งหมด  ๔๙๔ คน   ชาย   ๒๕๘  คน  หญิง   ๒๓๖   คน มี  

  นายดนุสรณ์  สอนงวษ์แก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

  ๓. บ้านโคกเกลาง หมู่ที่ ๑๔ มีประชากรทั้งหมด ๒๖๗ คน  ชาย  ๑๓๗  คน  หญิง  ๑๓๐  คน  มี

  นางลัดดา  ลาดนอกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

                  โรงเรียนบ้านโคกเมโคกกลาง ปี ๒๕๕๓ มีข้าราชการครู  ๖ คน  มีครูอัตราจ้าง   คน  เป็นชาย  ๔  คนเป็นหญิง  ๓ คน มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๒๔ คน เป็นชาย  ๖๒  คน  หญิง ๖๒  คน   มีอาคารเรียน  ๓ หลัง อาคาร ป.๑ ฉ  ๔ ห้องเรียน   อาคาร ป.๑ ฉ สูง   ๓  ห้องเรียน  อาคารสปช.๑๐๕/๒๙   ๖  ห้องเรียน   มีบ้านพักครูแบบสามัญ  ๒  หลัง อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง

                  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลดงบัง ๙  ตั้งอยู่ศาลาวัดบ้านโคกเพิ่ม ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๔  เปิดสอน ชั้น ป. ๑ - ๔

                  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  ชาวบ้านได้มอบที่ดิน จำนวน ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป. ๑ ฉ พื้นเตี้ย ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท ใช้ชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโคกเพิ่ม ”

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจากส่วนการศึกษาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  หลัง 

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจากส่วนการศึกษาจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สร้างเพิ่ม   ๑    หลัง   และในปีการศึกษานี้ เปิดสอน ชั้น  ป.   ๕

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๑   จัดการเรียนการสอน ป. ๑- ๖  และชั้น ป. ๓    จัดการเรียนตามหลักสูตร พุทธศักราช   ๒๕๒๑   ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ทางราชการได้สร้างอาคารเรียน แบบ  ป.  ๑  ฉ  สูง        ๓ ห้องเรียน

   ราคา   ๓๐๐,๐๐๐   บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๓    โอนโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อ   ๑   ตุลาคม ๒๕๒๓       และสภาตำบลหัวดง ขุดสระน้ำให้   ๑   บ่อ

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม    ๒ หลัง   หลังที่ ๑    ๓ ที่   ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท หลังที่ ๒       ๔ ที่     ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท    สภาตำบลสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓      ๑  ชุด

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลหัวดง สร้างถังน้ำฝน แบบ  ฝ.  ๓๓     ๑ ชุด

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์    ๑ หลัง แบบ   สปช.  ๒๐๒/๒๖ ราคา    ๑๒๐,๐๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  ๑ ห้อง และได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ  พ.๑     ๑ หลัง     ราคา    ๑๕,๐๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณ ( งบ ส.ส. ) นายอำนวย  ปะติเส   สร้างหอกระจายข่าว และต่อไฟฟ้า

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๓  จัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบทยากจน

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ) ชั้น  ป.  ๑

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล        ๑   สนาม

                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑   รับเด็กอายุ    ๕ ปี      ๑ ห้องเรียน   และได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  ฝ. ๓๓       ๑ ชุ ด  ราคา   ๔๙,๐๐๐  บาท และได้รับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง ”   เมื่อวันที่    ๖    มิถุนายน  ๒๕๓๗

                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ    สปช. ๑๐๕ /  ๒๙  จำนวน       ๑  หลัง

   ราคา    ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  จัดโรงเรียนเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดสอนนักเรียนชั้น อนุบาล     ๓ ขวบ        จำนวน  ๑๗  คน  ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซม    ดัดแปลง  เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน   ๔๕,๑๒๐  บาท    และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวนเงิน ๓๗,๔๐๐ บาท

                  ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ขนาด     ๒   ที่      แบบ สปช.  ๖๐๑ / ๒๖  

  ราคา    ๕๕,๕๐๐ บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างต่อเติม อาคารเรียนแบบ   สปช.  ๑๐๕ / ๒๙ 

  ชั้นล่าง       ๒ ห้อง    ราคา     ๑๗๒,๐๐๐ บาท      โดยใช้งบประมาณ โครงการตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ( มิยาวาวาแพลน ) และงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์   

  ราคา     ๔๖, ๐๐๐ บาท      ซ่อมบันได อาคาร    แบบ    ป.  ๑ ฉ   ราคา      ๑๖,๔๐๐  บาท  

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  ช่วงชั้นที่   ๑    ป. ๑    และช่วงชั้นที่ ๒    ป. ๔   เป็นปีแรก    และเปลี่ยนสังกัดจาก                  “ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ”( สปช. ) เป็น “ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ปี พุทธศักราช ๒๕๕๑  และจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี  นางลดาวัลย์  สีทิศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043029860 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สกุลรัตน์ อันไขหน้า โทรศัพท์: 0916594586 อีเมล์: gulti_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]