โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเต็มศักยภาพให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

  4. จัดสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  5. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา และประกันคุณภาพภายในโยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการใช้ภาษาไทย และมีทักษะในการสื่อสาร

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รักการเรียนรู้ รู้จักการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้

  3. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ

  5. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043029860 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สกุลรัตน์ อันไขหน้า โทรศัพท์: 0916594586 อีเมล์: gulti_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]