โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

  ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2       ตั้งอยู่หมู่ที่  9

  ถนน................ตำบล  หนองคู     อำเภอนาดูน  จังหวัด มหาสารคาม

  รหัสไปรษณีย์  44180  โทรศัพท์  043 - 750056        .โทรสาร...........................

  email.save – Jai @ . Yahoo.co.th   

   website www.rumjai2. mkzone2.net

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม  เขต 2

  ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดับประถมศึกษา

  ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ...1....หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร่วมใจ 2

  . ข้อมูลด้านการบริหาร

  ๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่

  ๒.๒ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

  ประวัติโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2

                                  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2  ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2522  ที่บ้านร่วมใจ 2  หมู่ที่ 9

   ตำบลหนองคู จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อบุตรหลานของราษฎรที่อพยพเข้ามาตามโครงการของรัฐบาลที่จัดสรรที่ดินให้กับราษฎร  ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย  ทางราชการได้จัดสรรที่ดินจำนวน  20  ไร่  กว้าง  4  เส้น  ยาว  5  เส้น  ครั้งแรกทางราชการยังไม่ได้งบก่อสร้างอาคารเรียน  ต้องให้เด็กไปเรียนที่บ้านโพนทอง

                  เดือนมิถุนายน  2522  ได้รับเงินจัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ฉ  พื้นสูง

  จำนวน  1  หลัง  และได้คัดเลือกให้นายประพันธ์  บุตรไทย  อาจารย์  1  ระดับ  4  โรงเรียนบ้านนาฝายช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านเครือซูด  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม  2522  เมื่อสร้างอาคารเสร็จ  ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพนทอง  มาเรียนโรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 

  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  จนถึงปัจจุบัน

                  ที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด  20  ไร่  ปัจจุบันกรมธนารักษ์  ได้มาปักเสาหลักเขตขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว

                 

  อาคารเรียน  ได้รับจัดสรรดังนี้

  ปี  พ.ศ.  2522  สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ  พื้นสูง  3  ห้องเรียน  1  หลัง  งบประมาณ  300,000  บาท

  ปี  พ.ศ.  2523  ต่อเติมอาคารเรียน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  250,000   บาท

  ปี  พ.ศ.  2523  สร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่  งบประมาณ  18,000  บาท

  ปี  พ.ศ. 2524  สภาตำบลหนองคูสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  1  ชุด  งบ  กสช  ( ชำรุด)

  ปี  พ.ศ.  2524  กรมอนามัยสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด

  ปี  พ.ศ.  2528  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.  202 / 1 หลัง  งบ  138,000  บาท

  ปี  พ.ศ.  2530  สร้างสนามวอลเลย์บอล  แบบ  สปช.  งบ  65,000  บาท

  ปี  พ.ศ.  2542  สร้างส้วม  2  ที่  งบ  (มิยาซาวา )  55,500  บาท

                  ครั้งแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนมีครูเพียงคนเดียว  คือ  ครูใหญ่  วันที่  20  มิถุนายน  2522  ได้บรรจุครู

  มาดำรงตำแหน่ง  จำนวน  4  คน

                  ปี  พ.ศ.  2524  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  มะธิปิไขมาดำรงตำแหน่งนักการภารโรง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0056 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิฑูรย์ สีชัยปัญหา โทรศัพท์: 0904212527 อีเมล์: vitoonarsenal@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]