โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

  2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

  3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง อยู่ร่วมสังคม

  อย่างมีความสุข

  4. ปลูกฝังให้รักในความเป็นไทย ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม

  5. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

  6. บริหารจัดการให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน

  7. บริหารองค์กรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0056 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวิฑูรย์ สีชัยปัญหา โทรศัพท์: 0904212527 อีเมล์: vitoonarsenal@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]