• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ตามแนวทางปฏิรุแการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขผงผู้เรียน      ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

  2.  ส่งเสริมพัฒนาครูสู่ความเป็นครูยุคใหม่   ให้เป็นที่ยอมราับในวงวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

  3.  ผู้บริหารได้รับการให้พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพบริหารจัดการตามแนวทางปฎิรูปการศึกษาพัฒนาครู     พัฒนาผู้เรียน   ประสานสัมพันธ์ชุมขน     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     บริหารหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการและปัญหาของชุมชน      มีแนวทางควบคุมกำกับติดตามงานที่ชัดเจน

  เป้าหมาย

  1.  มีการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาการศึกษาแผนปฏิบัติราชการคำรับรองปฏิบัติราชการ    เน้นการมีส่วนร่วม

  2.  ลดขั้นตอนการให้บริหาร   ด้านคุณธรรม มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต

  3.  พัฒนาครู  กรรมการสถานศึกษา    ประชาชน    โดยให้บริการความรู้ทุกด้าน

  4.  โรงเรียนมีหลักสูตรครบทั้ง   8   กลุ่มสาระ    จัดทำกำหนดการสอน คุ้่มือวัดผลประเมินผล     วิเคาระห์หลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้  และประเมินผลให้ครอบคลุมเน้อหา      กำหนดคุณลักษระอันถึงประสงค์ของผู้เรียน    ตลอดจนแนวทางในการวัดคุณลักษณะนั้น ๆ

  5.    ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     จัดทำ   จัดหาสื่อการเรียน     การสอนที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผู้เรียน

  6.    ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูร้อยละ100   จัดทำวิจัยในชั้นเรียน     เพื่อมาใช้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

  7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูร้อยละ100   ได้พัฒนาตยเอง   ทั้งด้านความรู้    คุณธรรมนำผลงานที่ปฏิบัติในรอบปีการศึกษาจัดแกสดงผลงานต่อสาธารณะชนในวงการศึกษา

  8.  นักเรียนร้อยละ     90     มีคุณธรรมที่พึงประสงค์

  9.  นักเรียนร้อยละ   95    เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพจิตที่ดี

  10.  นักเรียนร้อยละ  90   เป็นผู้มีสุนทรยภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีกีฬา

  11.  นักเรียนร้อยละ  80    มีความสามารถ คิดวิเคราะห์     สังเคราะห์   มีวิจารณญาณ    มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

  12.   นักเรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุจิตรา พุทธิเสน

 • นางสุมาลี พุทธิเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,859
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bandongyenschoolmk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ สุปัญญาจิรกุล โทรศัพท์: 0990717955 อีเมล์: ying_tu13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]