• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •          โรงเรียนบ้านดงเย็นจัดการเรียนการสอนได้  สามารถผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ครูมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย   ผู้เรียนมีคุณธรรม    นำความรู้   ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล    รักการอ่านมีนิสัยใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     จัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร     เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษามามีส่วนร่วมในการบริหาร    เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษามามีส่วนร่วมในการบริหารในทุกขั้นตอน    มีความเป็นประชาธิปไตย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายไสว พุทธิเสน

  • นางสุมาลี พุทธิเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,859
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bandongyenschoolmk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ สุปัญญาจิรกุล โทรศัพท์: 0990717955 อีเมล์: ying_tu13@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]