• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านหนองไฮ   เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม 2( วัดบ้านนาเลา ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2477 มีนายทุย อันทวาปี
  เป็นครูใหญ่คนแรกอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 มี นักเรียน 115 คนเมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการให้เงินงบประมาณมาสร้างอาคารเอกเทศ ขนาด 3 ห้องเรียน โดยเป็นเงินบริจาคของท่านศึกษาพลี 500 บาท เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2482  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม 4 ” (หนองไฮหรรษา)
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหนองไฮ”

              ปี พ.ศ. 2503  อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดเสียหาย จึงไปอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว
              ปี พ.ศ. 2506  นายเทียบศักดิ์ สุวรรณธาดา ครูใหญ่ ได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 งบประมาณสมทบ จำนวน 70,000 บาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2508
              ปี พ.ศ. 2509  ได้เปิดขยายการศึกษาชั้นประถมปลายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
              ปี พ.ศ. 2512  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1
              ปี พ.ศ. 2513  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน
              ปี พ.ศ. 2514  ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง
              ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน
              ปี พ.ศ. 2519  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2
              ปี พ.ศ.  2521 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  4  ห้องเรียน ได้ถุนสูง  1   หลัง (งบประมาณ 405,000 บาท   ส้วม  1   หลัง  3  ที่ (งบประมาณ  18,000   บาท)
              ปี พ.ศ. 2525  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไฮ ร่วมกับคณะครู กรรมการศึกษา และชาวบ้านร่วมกันสร้างสนามบาสเกตบอล มอบให้โรงเรียน
              ปี พ.ศ. 2529  นายเทพวุฒิ-นางเข็มพร เลิศแสงสุวรรณ ได้สร้างหอกระจายข่าว มอบให้โรงเรียน
              ปี พ.ศ. 2530  คณะครู-ภารโรงร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเทคอนกรีตใต้ถุนอาคาร 3 เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
              ปี พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่
              ปีพ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียนและอาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 จำนวน 1 หลัง
              ปี พ.ศ. 2533 คณะครูกรรมการศึกษาและชาวบ้านตลอดทั้งศิษย์เก่าได้จัดงานวันครบรอบ 55 ปีของโรงเรียน เพื่อหาเงินสร้างประตูโรงเรียนจำนวน 3 ประตู และซื้ออุปกรณ์การศึกษา
  มอบให้โรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
              ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดโครงการอนามัยดีเด่นอันดับ 1  ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
              ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
              ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนสมัครเรียน 65 คน
              ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคาร 1 และอาคาร 2
              ปี พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2541
              ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง  ได้รับเงินจำนวน  500,000   บาท 
              ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่  2  หาเงินจัดสร้างโรงอาหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 831,670     บาท
              ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิภูน้ำฟ้า เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารปฏิบัติธรรม  ปูกระเบื้อง  ติดตั้งพัดลม  ระบบไฟฟ้า 
  แท่นพระพุทธรูป   เป็นเงิน 153,400  บาท
              ปี พ.ศ. 2551   ได้งบประมาณ  จัดห้องคอมพิวเตอร์  CL 10  เป็นเงิน  324,300  และได้ขอรื้อถอนอาคารบ้านพักครู  2  หลัง  นำวัสดุที่เหลือมาสร้างโต๊ะอาหารนักเรียน  สร้างโรงจอดรถให้คณะครู
              ปี พ.ศ. 2552  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน และได้รับงบประมาณ  ในการก่อสร้างโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน  จากกรมทรัพยากรธรณีน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
  เป็นเงิน 1,200,000   บาท
              ปี พ.ศ.2552   ได้สร้างศาลาการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 8  หลัง  โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชน  ราคาหลังละ 35,000  บาท รวมเป็นเงิน  280,000 บาท
              ปี พ.ศ. 2553   ได้งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการรวม 4 ห้อง  เป็นเงิน 382,900  บาท ได้รับงบแปรญัตติ ปรับปรุงอาคารเรียน  100,000  บาท และสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 
  เป็นเงิน    700,000  บาท   สร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคาร 3 ขนาด  3.50 × 160   เมตร ใช้งบประมาณ  90,000  บาท
              ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่ 3 เพื่อหาเงินจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
  (เป็นจำนวนเงิน 615,000   บาท)
              ปี  พ.ศ. 2556  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ )
              ปี  พ.ศ. 2557  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
              ปี  พ.ศ. 2558  โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่ 4  เพื่อหาเงินจัดสร้างที่จอดรถจักรยาน   จัดทำสนามเด็กเล่น BBL  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์   
  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน   (เป็นจำนวนเงิน 1,150,000  บาท
              ปี พ.ศ 2560   โรงเรียนแกนนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  (Best Practices)  ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดกลาง )
              ปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
              ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองไฮ    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูรวมทั้งสิ้น 17  คน  เป็นชาย  8 คน   เป็นหญิง 9  คน  
  ครูอัตราจ้าง 2 คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน   ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน  2 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น   259  คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)   มีนายโกสิน  กันหา  
  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 22:46:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี โทรศัพท์: 0943105907 อีเมล์: yingpim444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]