• รับ/ส่ง E-Mail • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( MISSION )

           1. จัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
            ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
         2. ส่งเสริมด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ คุณธรรม จริยธรรมและ การมีระเบียบวินัย
         3.  พัฒนาระบบบริหาร และ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
         4.  ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
         5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ทันสมัยและพอเพียง
         6.  พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
         7.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง
         8.  เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
         9.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้วยดนตรี   กีฬา และศิลปะ

  เป้าหมาย ( TRAGET )

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้                  
         2.  ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มี จิตสาธารณะ  
         3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
         4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
        5.  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและพอเพียง
        6.  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม  น่าดู น่าอยู่   น่าเรียน
        7. ชุมชนได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มศักยภาพเป็นรูปธรรม
        8. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพกายจิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง และบุคลิกภาพที่ดี
        9. นักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทยรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 22:46:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-2491 อีเมล์: ืnonghaischool9913@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี โทรศัพท์: 0943105907 อีเมล์: yingpim444@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]