• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
  2. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดี  มีปัญญา   ดำรงชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม
  4. พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามรถของครู ให้สามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  5. พัฒนาระบบการบริหาร สร้างความเข็มแข็งและความทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยให้สูงขึ้นร้อยละ 5
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  5. พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามรถของครู ให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  6. ให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
  7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านประแหย่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9250 อีเมล์: prayaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษยารัตน์ อัศวภูมิ โทรศัพท์: 0890538486 อีเมล์: bussayarat.aut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]