• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานชาติ  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน        บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

   

  ปรัชญา

  ปญฺญา โลกสฺสมํ ปชฺโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านประแหย่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9250 อีเมล์: prayaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษยารัตน์ อัศวภูมิ โทรศัพท์: 0890538486 อีเมล์: bussayarat.aut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]