• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

      ๑จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            

  ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓.  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  การศึกษา  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  เป้าหมาย

  ๑.  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และเต็มตามศักยภาพ

  ๒.  มีหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

  ๓.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

  ๔.  พัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  และได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

  ๕.  โรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

  ๖.  ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา

  ๗.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ๘.  โรงเรียนมีมาตรฐานผ่านการประเมินภายในและบุคคลภายนอก

  ๙.  มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-10 13:38:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0856808105 อีเมล์: wrccpl@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตตา ลาวัลย์ โทรศัพท์: 0812586341 อีเมล์: supatta_Lawan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]