โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  25ุ60  มีดังนี้

  1.  เด็กหญิง             ประธานนักเรียน

  2.  นายนรินทร์  สังคะโห                    รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงปนิตา  สังคะโห              รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก            กรรมการสภานักเรียน

  5.  เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี             กรรมการสภานักเรียน

  6.  นางสาวรัชนีกร  โพบุญเรือง         กรรมการสภานักเรียน

  7.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หวังสุข      กรรมการสภานักเรียน

  8.  เด็กหญิงปนิตา  สังคะโห              กรรมการสภานักเรียน

  9.  เด็กหญิงอัญธิสา  หลักคำพันธ์      กรรมการสภานักเรียน

  10. เด็กหญิงศรันยา  คงสัตย์             กรรมการสภานักเรียน

  11.  นายรัฐพล  ศิริสำราญ                 กรรมการสภานักเรียน  (หัวหน้าชั้นม.3)

  12.  นายปรณต  ปักสังคะเนย์            กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ม.1)

  13.  เด็กหญิงศวิตา  พิมเดช              กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.6)

  14.  เด็กชายธนภัทร  จันทะรัง          กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.5)

  15.  เด็กหญิงจุฑามาศ   สืบชาติ      กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.4)

  16.  เด็กชายยุทธศาสตร์  พัดเพ็ง      กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.3)

  17.  เด็กหญิงกรุณา  โสภณพัฒนบัณฑิต  กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.2)

  18.  เด็กหญิงรัตนวดี  ชาววาปี          กรรมการสภานักเรียน (หัวหน้าชั้น ป.1)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติวัติ โคตรุฉิน โทรศัพท์: 0934414569 อีเมล์: tiger2506169@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]