โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

   2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

  5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

  7.  ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี

  8. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา

                 9. ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  เป้าหมาย

             

   

  พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

  5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

  7.  ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี

  8. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา

  9. ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

  ทรงเป็นประมุข

  เป้าหมาย

  1. เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพ
  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
  3. เพื่อผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน  8  ประการ
  4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ  มีขวัญกำลังใจ  และมีความก้าวหน้าทางอาชีพ
  5. เพื่อให้สังคมชุมชนตระหนักเห็นคุณค่าในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอมรับในบทบาทของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เอื้อต่อการจัดการศึกษา และลดมลพิษของโลก
  7. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุจิตร ปานจำลอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไพฑูรย์ มะเสนะ

 • นางสุวพร ศรีสารคามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ มะเสนะ โทรศัพท์: 0818726181 อีเมล์: paitoon2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]