โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองหว้า

           โรงเรียนบ้านหนองหว้า  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ  ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ  เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี  สืบสานประเพณี  วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น  มีใจรักในสิ่งแวดล้อม  น้อมนำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

  ปรัชญาโรงเรียน  “ การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ”

   

  พันธกิจ

                  1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

  3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

  5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

  7.  ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี

  8. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา

  9. ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

  ทรงเป็นประมุข

  เป้าหมาย

  1. เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพ
  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
  3. เพื่อผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน  8  ประการ
  4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ  มีขวัญกำลังใจ  และมีความก้าวหน้าทางอาชีพ
  5. เพื่อให้สังคมชุมชนตระหนักเห็นคุณค่าในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอมรับในบทบาทของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เอื้อต่อการจัดการศึกษา และลดมลพิษของโลก
  7. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:15:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุจิตร ปานจำลอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไพฑูรย์ มะเสนะ

 • นางจันทร์เพ็ญ บัวรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-901461 อีเมล์: nongwasc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ มะเสนะ โทรศัพท์: 0818726181 อีเมล์: paitoon2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]