โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติของโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านโนน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 โดยหลวงพิทักษ์นรากร นายอำเภอวาปีปทุม เป็นผู้ตั้งขึ้น ตอนแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนเป็นสถานที่ศึกษาให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนน โรงเรียนอยู่ได้ด้วยการศึกษาฟรี  นายเที่ยง  จันทร์เจริญ เป็นครูใหญ่ นายพิมพ์ เป็นครูน้อย เปิดทำการสอนครั้งแรก มีครู 2 คน  นักเรียน 58 คน แบ่งการสอนออกเป็น 2 ชั้น ชั้นเตรียมกับชั้นประถมปีที่ 1

                  ปี พ.ศ. 2466 นายเที่ยง  จันทร์เจริญ ได้ย้ายไปเป็นเสมียนแผนกศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม ทางราชการจึงแต่งตั้งนายซุย  ฉัตรศรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนและนายพิมพ์ บริบานได้ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านเสือโก้ก ขณะเดียวกันทางราชการได้แต่งตั้งนายปี ชาวระและนายเสาร์  บาริศรี มาแทนจึงมีครูทำการสอนขณะนั้น 3 คน โรงเรียนจึงได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ 3, 4 และ 5 ตามลำดับ

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2469  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญมา  วรรณศรี มาดำรงครูใหญ่แทนนายซุย  ฉัตรศรี

  ปี พ.ศ. 2470 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ 6

  ปี พ.ศ. 2476 ได้แบ่งชั้นเรียนตามแผนการศึกษาชาติเป็นชั้นเตรียมกับชั้นประถมปีที่ 4

  พ.ศ. 2483 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 800 บาทเพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียน ซึ่งในการก่อสร้างนายบุญมา  วรรณศรี ครูใหญ่ นายคำภา  ประภาเวสัง และนายใคร ประจะเนย์ ผู้ใหญ่บ้านได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 9  63 เมตร   3 ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงด้วยไม้  สำหรับที่ดินในการก่อสร้าง นายบุญมา  วรรณศรี นายใคร  ประจะเนย์ และนางงึม      ปักโคทานัง  เป็นผู้อุทิศให้

  ปี พ.ศ. 2491  โรงเรียนชำรุด จึงได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 800 บาทมาทำการซ่อมแซมโดยต่อต้นเสา จำนวน 90 ต้น และแผ่นไม้มุงหลังคา จำนวน 300 แผ่น

  ปี พ.ศ. 2498  โรงเรียนเกิดชำรุดอีก จึงได้ย้ายโรงเรียนไปทำการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนอีกครั้ง

  วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2498 ได้เกิดวาตภัยอาคารเรียนเสียหายจนใช้การไม่ได้ ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุมัติรื้อถอนและจำหน่ายมีที่ใช้การไม่ได้ทั้งหมด และนำวัสดุบางส่วนที่พอใช้การได้มาทำเป็นโต๊ะ ม้านั่งนักเรียนจำนวน 81 ชุด

  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนน คือนายหนูไกร อินทร นายสำราญ วรรณศรี  ได้มอบเสาธงเหล็กมูลค่า 800 บาท  หลวงพ่อพระครูวิจักรโคจรคุณ มอบหิน 1,000 ก้อน ทราบ 25 ปี๊บ มูลค่า 150 บาท คณะครูซื้อปูนซีเมนต์ 5 ถุง เป็นเงิน 150 บาท ก่อสร้างใช้แรงงานคณะครูและภารโรง

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2503 นายศรี  นามสมบูรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่มาเป็นครูน้อย(ครูผู้สอน)โรงเรียนนี้  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญเสริม  วรรณศรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 2 มกราคม 2505 ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญมี วงศ์บุญทิวา มารักษาราชการครูใหญ่ จึงวางโครงการระยะ 3 ปี สร้างโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัดบ้านโนน

  วันที่ 25 กันยายน 2505 ทางราชการได้แต่งตั้งนายศรี นามสมบูรณ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ประชุมคณะครู กรรมการศึกษาและชาวบ้านเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ประชุมมีมติให้จัดหาเงินสมทบ โดยขั้นแรกคณะครู 6 คนได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวคนละ 500 บาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนพร้อมด้วยชาวบ้านได้บริจาคสังกะสีสมทบ จำนวน 163 แผ่นในการดำเนินการครั้งแรก

  เดือนพฤษภาคม 2507 ทางโรงเรียนได้เบิกเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3855 บาทและคณะครูในกลุ่ม คณะกรรมการศึกษา ชาวบ้านบริจาควัสดุก่อสร้าง คิดเป็นเงิน 12,447 บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินแปลงเดิม การก่อสร้างเสร็จเพียงการมุงหลังคา

  ปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการจำนวน 15,000 บาทและงบซ่อมแซมจากจังหวัด 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  18,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม 2508

  ปี พ.ศ. 2518  คณะครูได้ซื้อที่ดินของนางคง  พรสมุทร เป็นเงิน 600 บาท มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ที่ติดกับโรงเรียนมูลค่า 18,000 บาท และได้รับงบประมาณจากทางราชการปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. เพิ่มจำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 140,000 บาท และบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง ราคา 30,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับอัตราลูกจ้างประจำ นักการภารโรง 1 อัตรา คือนายทองดี  บาริศรี และในปีนี้คณะครูได้ซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ราคา  1,460 บาท บริจาคให้โรงเรียนและได้สร้างถังเก็บน้ำฝน คสจ. แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด ราคา 8,000 บาท

  วันที่ 26 มิถุนายน 2519  นายบุญเสริม  วรรณศรี  ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายสมพร  จันทเขต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2521  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายทองไสย์  ประจะเนย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียนได้เงิน 12,159 บาท ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม  จำนวน 3 ที่ เป็นเงิน 18,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2523 สภาตำบลขามป้อมได้พิจารณางบประมาณ โครงการ กสช. มาเพื่อขุดลอกสระน้ำในโรงเรียนและขุดสระเพิ่มอีก 1 ที่ จำนวน เงิน 15,000 บาท ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สูง จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน เงิน 300,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 จำนวนเงิน 25,400 บาท และต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน ป.1 ฉ. สูง  3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 146,000 บาท และส้วม 1 หลัง จำนวน 3 ที่ และได้รับงบประมาณพัฒนาชนบท จาก ส.ส.ประยุทธ์  ศิริพานิช สร้างซุ้มประตูรั้วโรงเรียน เป็นเงิน 2,000 บาท และในปีนี้ทางราชการให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็กนำร่อง  จำนวน 1 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104 ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 570,000 บาท

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2527  นายทองไสย์  ประจะเนย์  ครูใหญ่ถึงแก่กรรม  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุนันท์  นนทคำจันทร์ มาดำรงตำแหน่งแทนและทางราชการได้แต่งตั้งนายสมพร  จันทเขต เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียน ป.1 ฉ. จำนวน 3 ห้องเรียน และนำวัสดุที่ใช้ไปสร้างเรือนเพาะชำและห้องประชุม และทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำจำนวนเงิน 10,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2528  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ชุด และส้วม 1 หลัง จำนวน 4 ที่

  ปี พ.ศ. 2530 ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุนทร  ประจะเนย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง 4 ที่  จำนวนเงิน 35,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2532  คณะครู กรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน และนางพร  ศรีสารคาม ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัว  5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ซื้อที่ดินบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านโนน

  ปี พ.ศ. 2533  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 พร้อมครุภัณฑ์อาคาร รวมราคา 949,500 บาท

  ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมด้วยครุภัณฑ์ รวมราคา 1,349,500 บาท ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรือนเพาะชำ

  ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด

  ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบเนื่องจากประสบ วาตภัย เมื่อเดือนเมษายน 2536 และได้รับงบประมาณถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด

  ปี พ.ศ. 2537 กรรมพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างสนามกีฬา เป็นเงิน 30,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2538  สำนักงาน รพช.ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 บ่อและคุณพ่อจันทร์       ธรรมสาร์ ได้มีจิตศรัทธาสร้างฐานพระพุทธรูป  ราคา 70,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างส้วมจำนวน 1 หลัง 4 ที่ ราคา 90,000 บาทและพ่อบุญมี  ปักเขมายัง พร้อมบุตร ธิดาสร้างซุ้มประตูบริจาค จำนวนเงิน 15,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2540ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 77,320 บาท และได้รับงบประมาณสร้างห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

  ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า เพื่อต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน 4 ห้องเรียน สร้างห้องประชุม และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน ห้าแสนบาทเศษ และได้รับงบประมาณซ่อมแซมชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ.สูง เป็นเงิน 60,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 232,000 บาท และต่อประปาในโรงเรียน จำนวนเงิน 27,100 บาท

  ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล จำนวนเงิน 100,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2544 นายสุนทร  ประจะเนย์พร้อมญาติได้บริจาคสร้างฐานเสาธงชาติ จำนวนเงิน 56,000 บาท และพระอธิการบุญทัน จิตตทันโต ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สร้างลานเสาธงประกอบกิจกรรมของนักเรียน จำนวนเงิน 40,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2546 หลวงพ่อเจ้าอธิการบุญทัน จิตตทันโต คณะครู นักการภารโรง ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน จำนวนเงิน 60,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่องจากการจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 30 กันยายน 2547

  วันที่ 1 ตุลาคม 2547 นายสุนทร  ประจะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน

  ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จำนวนเงิน 100,000 บาท และที่แปรงฟันของนักเรียน 1 หลัง จำนวนเงิน 20,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดงานระดมทุนมหกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,043,436.75 บาท

  ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช จากเงินบริจาคจากคณะศิษย์

  ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้ขอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ และทำการปรับปรุงโดยยกพื้นสูงจำนวน 3 ห้องเรียน และที่เหลือนำมาทำเป็นศาลาที่พักจำนวน 4 หลัง โดยคณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคและร่วมแรงในการก่อสร้าง

  ปี พ.ศ. 2552 คณะครู ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้านโนน ได้สร้างซุ้มประตูหน้าโรงเรียน คิดเป็นเงิน 50,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 11  เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 เครื่อง

  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ณ อาคารแสดงเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ใช้เป็นห้องประชุม โดยได้รับบริจาค จากพระครูสิทธิเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 50,000 บาท และคณะครู กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และชาวบ้านร่วมกันบริจาค ใช้เงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2555 วันที่ 24 เดือนมกราคม 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  และเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และพระครูสิทธิเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน 50,000 บาท ติดตั้งที่ห้องคอมพิวเตอร์และคณะครูและชาวบ้านบริจาคเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 50,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์  2556 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ

  ปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์  2557 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  ระดับชาติ ครั้งที่ 63  ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร

  ปี พ.ศ.  2557  วันที่ 9  ธันวาคม  2557 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 64  ณ จังหวัดสกลนคร  และรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 64  ณ จังหวัดสกลนคร

  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 182 คน 

  มีครูทำการสอนในโรงเรียน 14 คน  ปัจจุบันมีนายประสาท  ราชจันทร์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:04:08 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-8807 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิวารัตน์ ถวิลรักษ์ โทรศัพท์: 0872225272 อีเมล์: krusiwa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]