โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.             โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้น

  ทุกคน

  2.             พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติ

  การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง  2545) โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับ

  3.             พัฒนาทักษะการเรียนการสอนในด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 

  และภาษาอังกฤษ

  4.             โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

  5.             โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  โดยจัดทำแฟ้มสะสมงาน

  ของผู้บริหาร ครู  และนักเรียน

  6.             จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความปลอดภัยและห่างไกล

  จากสิ่งเสพติด

  7.             พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  มีคุณธรรม  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  8.             ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และปลูกฝังวิธีการคิดและการปฎิบัติตน

  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  9.             บริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะ

  พื้นฐาน  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศและสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

  10.      ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย  และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

  11.      โรงเรียนและชุมชนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

  และของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  12.       จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน  พร้อมทั้งเป็นองค์ความรู้สู่

  ชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:04:08 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-8807 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิวารัตน์ ถวิลรักษ์ โทรศัพท์: 0872225272 อีเมล์: krusiwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]