โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ

  4.  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

  5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและ

  การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  6.  จัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและเป็นพื้นฐาน

  ในการศึกษาต่อ

   

  เป้าหมาย

   

  1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

  4.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5.  นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างมีความสุข

  6.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้ ภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:56 น.

โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4390-1093 อีเมล์: Supol_54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประสงค์ ศรีจามร โทรศัพท์: 0813898853 อีเมล์: i_am_parsong@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]