โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ/เป้าหมาย

  พันธกิจ

  1.    จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  2.    จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา                                                                     

   

  เป้าหมาย

  1. เด็กในเกณฑ์ในเขตบริการของโรงเรียน  เข้าเรียนครบทุกคน   และไม่มีอัตราการออกกลางคัน
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  55
  3. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนและชุมชนต้องการ
  4. โรงเรียนจัดตั้งชมรมต่าง ๆขึ้น เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของนสักเรียน
  5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียน  อ่าน เขียน  และคิดวิเคราะห์ได้
  6. บุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกแปะ  เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง    นำผลการอบรมเผยแพร่สู่โรงเรียนและนักเรียน
  7. ปฎิรูปการศึกษา  โดยปรับปรุงหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอน ยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยวิถีประชาธิปไดย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0209 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทองทศ ไลออน โทรศัพท์: 0927474564 อีเมล์: thongtos99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]