โรงเรียนบ้านโคกแปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/ คำขวัญ

    วิสัยทัศน์

                                         โรงเรียนบ้านโคกแปะ เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน     โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม  นำความรู้สู่การพัฒนาชุมชน     จัดกระบวนการเรียนรู้ยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อวิถีชีวิตที่สงบสุขอย่างยั่งยืน

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

   

  คุณภาพของคนอยู่ที่การศึกษา

  คุณภาพของการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคน

   

  คำขวัญของโรงเรียน

   

  ใช้คุณธรรนำความรู้   สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง   หลีกเลี่ยงอบายมุข   อยู่ดีมีสุขอยู่างยั่งยืน

   

  สีประจำโรงเรียน

   

   ฟ้า - แดง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0209 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทองทศ ไลออน โทรศัพท์: 0927474564 อีเมล์: thongtos99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]