โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    

  ประวัติโรงเรียนบ้านโนนท่อน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนบ้านโนนท่อนตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ  ทะเบียนเลขที่ มค.315  เนื้อที่ 9 ไร่  1   งาน  41.5  ตารางวา  ได้มาโดยชาวบ้านบริจาคให้  หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน  เลขที่  41735  โดยมีกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลและบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

  ความเป็นมา  แรกตั้งบ้านโนนท่อนมีบ้านเรือนราษฎรเพียง  12  หลังคาเรือน  เป็นหมู่บ้านใหม่ที่แยกจากบ้านโพธิ์สองห้อง  มาตั้งอยู่ตามที่นาของตนเอง  ต่อมาได้ตั้งเป็นหมู่บ้านหมู่ที่  26  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ  นายจำปา  สอนวงษ์  คนที่ 2 คือ นายอ่อน  พิมพล  เด็กนักเรียนในวัยเรียนทุกคนต้องเดินทางข้ามลำห้วยท่อน  ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  เป็นระยะทางประมาณ  2.5  กิโลเมตร  ต่อมาชาวบ้านทั้ง  12  ครัวเรือน  ได้ร่วมกันบริจาคเงินไปซื้อบ้านของ     นายสอน  สืบสุนทร  ในราคา  400  บาท  แล้วรื้อมาสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มุงหลังคาสังกะสี  พื้นเป็นพื้นดินธรรมดา  ฝากั้นหลังก็กั้นตามสภาพไม้เก่าที่ซื้อมาจากบ้านหลังดังกล่าว  ซึ่งก่อนที่จะสร้างอาคารชั่วคราว ชาวบ้านต้องช่วยกันถางป่า จำนวน  18  ไร่  อยู่หลายวัน  ต่อมาได้แยกเนื้อที่ไปสร้างวัด  9  ไร่  สร้างโรงเรียน  9  ไร่  เดิมที่บริเวณนี้เป็นวัดร้าง มีต้นไม้  ป่าไม้รกเต็มไปหมด  ในบริเวณเนื้อที่  9  ไร่เศษของโรงเรียนเป็นที่ทำกินหรือที่จับจองของชาวบ้าน  3  คน  คือ

  1.  นายอ้วย  วิผา                  ประมาณ  3  งาน

  2.  นายสอน  สืบสุนทร   ประมาณ  1  งาน

  3.  นายอุ่น  ปะจุทะโก    ประมาณ  1  ไร่

  เนื้อที่นอกนั้นเป็นที่สาธารณะ  พอแผ้วถางเสร็จ  ชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และเปิดสอนในปี  พ.ศ. 2517  โดยมีนายศักดิ์  ภูมิภักดิ์  ศึกษาธิการอำเภอวาปีปทุม  มาทำการเปิด  และให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านโนนท่อน”  นายอำเภอวาปีปทุมได้แต่งตั้ง นายเชี่ยวชาญ  หอมสุทธิกุล  ครูตรีโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เปิดที่ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ต่อมาทางจังหวัดมหาสารคาม ได้บรรจุครูมาเพิ่มอีก  1  คน  รวมมีครู  2  คน

            ปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณ  260,000  บาท  (สองแสนหกหมื่นบาท)  จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ. (สูง)  1  หลัง  ซึ่งลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2520  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2520  และทำการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2520  เป็นอาคารเรียนถาวรมาจนถึงปัจจุบัน

            การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2525  ได้โอนโรงเรียนบ้านโนนท่อน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยังว่าง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2557  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  46  คน  มีข้าราชการครู  3  คน  นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน)   1  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-10 10:24:05 น.

โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]