โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ - Mission

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  2. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ
    

  เป้าประสงค์ – Goals

              1) ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

              2) ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก

              3) ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู

              4) ครู มีความสามารถสื่อสารด้านภาษา

              5) ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              6) ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              7) ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              8) ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

              9) ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม

           10) สถานศึกษาใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-10 10:24:05 น.

โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]