โรงเรียนบ้านโสกยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.             จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.             พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

  3.             พัฒนาบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐาน

  4.             ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

  5.             มุ่งบ่มเพาะคุณธรรม  จริยธรรม  และปลูกฝังความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

  6.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  7.             พัฒนาหลักสูตรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  8.             จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อความเป็นเลิศ

  9.             ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  10.      พัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่น น่าอยู่  น่าเรียน  ภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโสกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sawaiyang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรสุมา ยางสา โทรศัพท์: 0883036833 อีเมล์: pikthai_ai1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]