• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ของสถานศึกษา

                  (1) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาาพ / ประสิทธิผล

                  (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร

                  (3) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

          2.4)   ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-9187 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชญธินันท์ บุญทศ โทรศัพท์: 0930969745 อีเมล์: jakkapet-p@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]