• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ / ภารกิจ

                       5.1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5-6 ในเขตบริการใหได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                       5.2.  จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่ สิบหก และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       5.3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                         5.4   ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                         5.5  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043-750224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมเกียรติ ปะกิลาภัง โทรศัพท์: 0844187122 อีเมล์: somkeart2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]