• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวาปีปทุมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูป แบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน โดยมีเนื้อที่ 42 ไร่ 40 ตารางวา
   
  ปรวัติโรงเรียนวาปีปทุม
  โรงเรียนวาปีปทุม ตั้งอยู่ที่ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม 303 ม.25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

  คณะครูอาจารย์โรงเรียนวาปีปทุมในยุคแรกๆ

  โรงเรียนวาปีปทุมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เปิด ทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแสง(วาปีวิทยาคม) ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม) เปิดทำการสอน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 45 คน โดยมีนายจำนง ภวภูตานนท ์เป็น ครูใหญ่
  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ จัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1หลัง มีลักษณะ เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน เป็น งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท บนเนื้อที่ 42 ไร่ 40 ตารางวา ติดถนนวาปีปทุม-มหาสารคาม เปิดใช้อาคารเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493
  ในปีการศึกษา 2503 ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรวิชา สามัญพุทธศักราช 2503 หลังจากนั้น ในปีการศึกษา 2504 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ตามแผนการศึกษาชาติ จากชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ออกปีละชั้น จนกระทั่งสิ้นสุดในปีการศึกษา 2506


  นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม

  ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวาปีปทุมเป็นโรงเรียนเครือ ข่าย การใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ปีการศึกษา 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 175เขต สำหรับโรงเรียนวาปีปทุม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
  ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนวาปีปทุมมีห้องเรียน 61 ห้องเรียน โดยจัดเป็นช่วงชั้นที่ 3(ม1-3) จำนวน 29 ห้องเรียน (10 - 10 - 9) และช่วงชั้นที่ 4(4 - 6) จำนวน 30 ห้องเรียน (10 - 10 - 10) แยกเป็นนักเรียนชาย 1,109 คน นักเรียนหญิง 1,551 คน รวมทั้งสิ้น 2,827คน ครู-อาจารย์ 120 คน ชาย 57 คน หญิง 63 คน ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 18 คน (หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ 1 คน นักการภารโรง 13 คน ยาม 3 คน,คนงาน,1 คน)
  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวาปีปทุมได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา แผนจัดชั้นเรียนเป็น 12-10-10/12-10-10 รวม 64 ห้องเรียนนักเรียนจำนวน 3,028 คน
  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวาปีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซึ่งเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ  การจัดการศึกษาในปัจจุบัน

  • โรงเรียนวาปีปทุมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
  • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนวาปีปทุม


   

   

   

  ที่อยู่ เลขที่ 303 หมู่ 25 ถนนน มหาสารคาม-วาปีปทุม
  ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม44120
  โทร 043799373  โทรสาร 043799372
  อีเมล์ wapi52@gmail.com , wpt@wpt.ac.th

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ ติดวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี สุขรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุนทร แต้มจันทร์

 • นายวรศิลป์ อักกะมานังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โอบบุญ โสรัจจ์ โทรศัพท์: 0955189954 อีเมล์: opbun.mk23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]