• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธิกิจโรงเรียนวาปีปทุม

  1. พัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2. พัฒนาสื่อ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. พัฒนาบุคลากรและครูให้เป็นครูมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
  5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  6. ดำรงความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  7. พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็งและเป็นสากล
  8. ส่งเสริมประชาธิปไตย มีจิตอาสา พัฒนาสังคม
    

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความรู้ ก้าวสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อพลโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ ติดวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี สุขรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภัทรภร วัฒนราช

 • นายสุนทร แต้มจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,425
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โอบบุญ โสรัจจ์ โทรศัพท์: 0955189954 อีเมล์: opbun.mk23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]