• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนวาปีปทุม

  โรงเรียนวาปีปทุม  ชุมชนเกื้อกูล  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มีชื่อเสียงด้านวิชาการ  ผลงานเป็นเลิศ  เชิดชูความเป็นไทย 
  ก้าวไกลสู่สากล  ภายในปี 2558

  ปรัชญาของโรงเรียน

   "กลฺยา ณ การี กลฺยานํ  ปาปการี จ ปาปกํ "
  "ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว"

  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

     
     ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่สูงค่า อันเป็นสัญลักษณ์
  แทนปัญญา ความศรัทธาและความพากเพียร

  คำขวัญของโรงเรียน
  "เรียนดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม"

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
  "ลูกเขียวเหลือง เป็นคนดี น้องพี่ผูกพัน"

  สีประจำโรงเรียน
  สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงาม
  สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่นอันไพบูลย์ ความศรัทธา ความผาสุก ความรุ่งเรือง

  อักษรย่อของโรงเรียน
  "ว.ท."
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  "มีคุณธรรม  นำวิชา พัฒนาสังคม นิยมไทย ใส่ใจสุขภาพ"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ ติดวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี สุขรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล

 • นายสหเทพ ดวงดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,783
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โอบบุญ โสรัจจ์ โทรศัพท์: 0955189954 อีเมล์: opbun.mk23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]