โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประวัติโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

 

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ถนนยางสีสุราช – นาดูน  ตำบลบ้านกู่           อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539  โดยยกฐานะจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เปิดทำการเรียนการสอน  ครั้งแรก ในปีการศึกษา  2539  อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองกอก หมู่ที่ 3  ต.ยางสีสุราช  อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม มีครูอาจารย์จากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มาช่วยปฏิบัติการสอน

พ.ศ. 2536  ได้รับมอบที่ดินป่าสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลบ้านกู่  ให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน   จำนวน  80 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2537 ได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ และสโมสรไลออนส์โอซากา

มิยาโกจิ  ประเทศญี่ปุ่น  ก่อสร้างอาคารชั่วคราว โดยใช้แรงงานจากชุมชน  และได้รับการสนับสนุนอาคารร่วมใจพัฒนารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย การบินไทย คุณสุวรรณ การภูธรและ ดร.วิลัดดา เตชะเวช

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน  ในระดับมัธยมศึกษา ( ม.1 – ม.6 )  มีจำนวนนักเรียน 676 คน  มีบุคลารทั้งหมด 51 คน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพันธ์   ขันโมลี รองผู้อำนวยการ  นายโชคชัย แสงสว่าง และนางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
  มีเขตพื้นที่บริการ  ดังนี้

1. ตำบลยางสีสุราช               อ.ยางสีสุราช

2. ตำบลบ้านกู่                    อ.ยางสีสุราช

3. ตำบลดงเมือง                  อ.ยางสีสุราช

4. ตำบลหนองบัวสันตุ           อ.ยางสีสุราช

5. ตำบลขามเรียน                อ.ยางสีสุราช

6. ตำบลดงดวน                   อ.นาดูน

7.  ตำบลสันป่าตอง              อ. นาเชือก

8.  ตำบลหนองกุง                อ. นาเชือก

นับถึงปีการศึกษา  2555  เปิดทำการสอนมาแล้วเป็นเวลา  16  ปี

ตราสัญลักษณ์  อักษรย่อ  คำขวัญ สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ความหมาย  สัญลักษณ์  ตราโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  ทุ่งนา  ต้นยางนา  ถนนและโรงงานอุตสาหกรรม

ทุ่งนา             หมายถึง  พื้นที่อำเภอยางสีสุราชมีอาชีพหลักคือ การทำนา

ต้นยางนา        หมายถึง  ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอยางสีสุราช

ถนนและโรงงานอุตสาหกรรม     หมายถึง  การมุ่งไปสู่การมีงานทำ

 ความหมายโดยรวม หมายถึง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปสู่การมีงานทำที่ดี

        อักษรย่อของโรงเรียน

 ม.ย.ส.    หมายถึง       มัธยมยางสีสุราช   เป็นอักษรที่ใช้ปักอกเสื้อนักเรียน

        สีประจำโรงเรียน           ม่วง - ขาว – เหลือง     

สีม่วง         หมายถึง           ความเข้มแข็ง  ความมั่นคง

สีขาว         หมายถึง           ความสุภาพเรียบร้อย

สีเหลือง      หมายถึง           ความก้าวหน้า

       

          คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่คุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น

         

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยาง

         

          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธสีลาวรมุณีสีสุราช

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-03 10:29:45 น.

นายศักดา สวัสดิ์สละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมยางสีสุราช

นายนิวัฒน์ สารบุญ
นางจันทร์สุดา ศิริพรทุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 043706529 อีเมล์: niwatsarabun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิวัฒน์ สารบุญ โทรศัพท์: 0903577596 อีเมล์: niwatsarabun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]