โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐   พฤษภาคม  ๒๔๖๙  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น ประถมปีที่ ๔  โดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน   เติมชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านตาหยวก ” ภายหลังคณะครูและชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )   สมบทกับเงินงบประมาณของทางราชการ ๕๐,๐๐๐ บาท( ห้าหมื่นบาทถ้วน )  สร้างเป็นเอกเทศถาวรแบบ ๐๑๗ ณ บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านตาหยวก ในปัจจุบันนี้ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.๕ – ป.๗ )  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๐๓ ภาคบังคับ เป็นโรงเรียน

  แห่งแรกของอำเภอสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนบ้านตาหยวก ( ประชาสงเคราะห์ )

            - พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ ๐๑๗ ชั้นบนสองห้องและชั้นล่างสองห้อง  รวมเป็นสี่ห้องเรียน สิ้นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  สิ้นเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท หลังที่ ๑

            -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม           ๑ หลัง  สิ้นเงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๑๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง  สิ้นเงินงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท หลังที่สอง

            พ.ศ.๒๕๑๔  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ  ๓๑๒  จำนวน ๑ หลัง ชั้นล่าง๑ หลังรวมเป็นสองห้อง  สิ้นเงินงบประมาณ  ๖๕,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๑๙   ได้รับงบประมาณ   ก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  ๔๕,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง สิ้นเงินงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๒๖   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียนสิ้นเงินงบประมาณ  ๘๘๐,๐๐๐  บาท ให้ชื่อว่า “ อาคาร ๑”

            ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติม  ๖๖๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  ขนาด ๓  ห้องเรียนให้ชื่อว่า  “ อาคาร ๒”

            พ.ศ.๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ หนึ่ง หลัง ขนาด ๔ ที่ สิ้นเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

            -  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ๒ ห้อง สิ้นเงินงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ หนึ่ง หลัง ขนาด ๖ ที่ สิ้นเงินงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท

  • ได้ทำการรื้อส้วม  หลังที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื่องจากทรุดโทรม ใช้การไม่ได้

  พ.ศ.๒๕๓๐ ได้ทำการลื้ออาคารเรียน หลังที่๑ แบบ ๐๑๗ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ ตามหนังสือ ที่ ศธ.๑๔๕๓.๐๗ /๙๙๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙

  • ได้ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว  โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอน อาคารเรียน ถาวร แบบ ๐๑๗  และผู้ปกครองบริจาควัสดุสมทบการก่อสร้าง  โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมารขอทางราชการแต่อย่างใด

            พ.ศ.๒๕๓๑  ได้ทำการรื้อเรือนเพาะชำ  เนื่องจากปลวกกัดกินเนื้อไม้  เป็นเสาคอนกรีต และ นำวัสดุจากการรื้อบ้านพักครู  ที่ใช้การได้มาทำเรือนเพาะชำ ให้นักการภารโรง เป็นผู้ดำเนินการจัดการ

            พ.ศ.๒๕๓๑  ได้ทำการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์  ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ และต่อเติมเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๘   เนื่องจากถูกพายุโซนร้อนพัด  ทำให้เสาและตัวอาคารโย้เย้ใช้การไม่ได้

            -   ได้ทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แทน  โดยนำวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน  ที่ใช้การได้ ปลูกสร้างที่ใหม่ ณ  ที่หลังอาคารอนุบาล ( อาคารชั่วคราว )  โดยเปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต ผู้ปกครองร่วมกันบริจาคให้โรงเรียน และอาศัยแรงงานของชาวบ้าน  ผู้ปกครองช่วยกันก่อสร้างเสร็จแรงโดยไม่อาศัย เงินงบประมาณจากทางราชการแต่ประการใด

            พ.ศ.๒๕๓๒  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ สิ้นเงินงบประมาณ  ๘๘๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๓/๒๘  ( แบบเรือนแถว ) จำนวน ๔  คูหา  สิ้นเงินงบประมาณ  ๘๐๓,๐๐๐ บาท

            -   ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน  ๑  หลัง ขนาด ๔ ที่   สิ้นเงินงบประมาณ   ๗๑,๑๐๐  บาท

  -  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับมอบอาคาร “ห้องสมุด” จากคณะศิษย์เก่า “เทาแดง”  จำนวน ๖๕๐,๐๐๐  บาท

  -  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียน แบบสปช.๑๐๕/๒๙   สิ้นเงินงบประมาณ  ๑,๔๔๐,๐๐๐  บาท   ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ให้ชื่อว่า “ อาคาร ๓”

       ปัจจุบันอาคารเรียนถาวร  ๓  หลัง  จำนวน  ๑๘  ห้องเรียน.  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง.  บ้านพักครู ๑ หลัง.  ส้วม ๔  หลัง  จำนวน ๑๘  ที่.  อาคารหลังที่ ๑ “อาคาร ๑ “ ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒   อาคารเรียนหลังที่ ๒  “อาคาร ๒”  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  ห้องวิทยาศาสตร์  อาคารเรียนหลังที่ ๓ “อาคาร ๓ “  ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔  ห้องคอมพิวเตอร์   อาคารห้องสมุดใช้เป็น “ห้องสมุด” และห้องพักครู

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 0832579622 อีเมล์: kroonis4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มานิส สลางสิงห์ โทรศัพท์: 0622859828 อีเมล์: manis@tayourk.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]