โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา

  อย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับประเทศ
             ทั้งนี้สามารถกำหนดประเด็นสำคัญได้ดังนี้
                 ๑.  จัดการเรียนรู้เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้พัฒนาเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัยตามธรรมชาติ  มีความรู้คู่คุณธรรม และคุณลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับประเทศ

                 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

                 ๓.  จัดการเรียนการสอนโดยวิธีที่หลากหลาย โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับความเป็นสากล

                 ๔.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูมืออาชีพ  

                 ๕.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

                 ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนของสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 0832579622 อีเมล์: kroonis4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มานิส สลางสิงห์ โทรศัพท์: 0622859828 อีเมล์: manis@tayourk.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]