• ผลการเรียนออนไลน์
 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

  images by free.in.th  

  ที่ตั้ง
   
        โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ตั้งอยู่บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 9 หมู่บ้าน คือ บ้านกกตาล หมู่ 3, 12 บ้านดงบัง หมู่ 4, 6, 10 บ้านห้วยนาคำ หมู่ 5 บ้านโพนงาม หมู่ 8 บ้านหนองน้ำกิน หมู่ 11 บ้านดงทรายงาม หมู่ 9
   
  ประวัติโรงเรียน
   
         โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เดิมชื่อโรงเรียนประชากกโพธิ์ 16  (วัดบ้านกกตาล)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกกตาลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนโดยมี นายนิสัย  พระสว่าง เป็นครูใหญ่ และนายลี  ปิ่นประไมย์ เป็นครูผู้สอน ต่อมา นายนิสัย พระสว่าง ได้ถึงแก่กรรม ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์  ศิริเมฆ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนในปีงบประมาณ 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  จำนวน 1 หลัง  ชาวบ้านดงบังและบ้านกกตาลได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่เดิมไม่เหมาะสม จึงได้ร่วมกันประชุมและมีมติให้ย้ายโรงเรียนมาสร้าง ณ สถานที่แห่งใหม่ ในพื้นที่บ้านดงบัง ติดกับถนน คำโพนสูง-เสลภูมิ โดยเปลี่ยนที่กับ
  นายนุย วิผาลา มีพื้นที่ 19 ไร่ 1 งาน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อปี พ.ศ. 2519 นายประสิทธิ์  ศิริเมฆ ได้ถึงแก่กรรมทางราชการจึงได้แต่งตั้ง
  นายไสว  ทิพย์อรัญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
   
        โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี 2531 นายไสว ทิพย์อรัญ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง
  นายวชิระ  อุเทศ มาดำรงตำแหน่งแทนและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา”
   
        ปี พ.ศ. 2534  ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาบริษัทของธนายง  โดยการนำของ นายถาวร  หมื่นหาวงศ์  ได้นำเงินมาบริจาคซื้อที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จำนวน  6  ไร่  2  งาน และได้ก่อสร้างอาคารในเวลาต่อมา   
   
        ปี พ.ศ. 2536  ได้รับอนุมัติจาก กค. ให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้พัฒนามาเป็นลำดับโดยมี นายวชิระ  อุเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   
        ปี พ.ศ. 2557 นายวิชาญ  เหล่าจันทร์อัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา จนถึงปัจจุบัน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 15:26:41 น.

โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 00000000 อีเมล์: school126@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธภัทร์ พัดทะอำพันธุ์ โทรศัพท์: 0872368780 อีเมล์: thapad3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]