• ผลการเรียนออนไลน์
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

   

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กก่อนประถมศึกษา มีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

  3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพและตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุรักษ์ให้ดำรงไว้

  5. บริหารจัดการให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน

  6. จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ควบคู่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  7. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
   
  ด้านโอกาสทางการศึกษา
  1. ประชากรในวัย 4 – 5 ปี ในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ
  2. ประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและประเภท
   
  ด้านคุณภาพการศึกษา
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
  2. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ปลูกฝังค่านิยมด้านศิลปะ กีฬา การประกอบอาชีพที่สุจริต ตามวิถีชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
        โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา มีสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปา

 • นางสาวพัชรี ชัยศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,446
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 00000000 อีเมล์: school126@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุมิตรา ลาสุธรรม โทรศัพท์: 0870106022 อีเมล์: nid.sumithra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]