• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เกณฑ์เด็กวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการอย่างมีคุณภาพ

  2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ  เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

  4. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญ กำลังใจ และมีความรู้ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  5. จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี กีฬา  เพื่องส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ และการศิลปะ ดนตรี กีฬา

  6. จีดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  7. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  2. นักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษระอันพึงประสงค์

  3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการได้แข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสคร์  เทคโนโลยี  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ในชีวิตประจำวัน

  5. การมีส่วนร่วมและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  6. โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 16:31:34 น.

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์: 1045450685@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ไชยธงรัตน์ โทรศัพท์: 0641384655 อีเมล์: Chutamas.chai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]