• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. มุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  3.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ

  5.  มุ่งการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม

  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

  6.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  7.  ส่งเสริม สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

  อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล
  2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
  3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  4. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  5. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

           ยิ้มใส ไหว้สวย รวยน้ำใจ

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           หนองฮีเจริญวิทย์เปี่ยมจิตสาธารณะ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-16 12:55:14 น.

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043506116 อีเมล์: nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธรรณวัฒน์ เหลาลา โทรศัพท์: 0941978656 อีเมล์: mgnn.lao1008@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]