• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

              โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดบ้านห้วยเตย” เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  โดยอำมาตย์เอกขุนสกล นายอำเภอยางตลาด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๔  ปัจจุบันโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

            สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดบ้านห้วยเตย” มาเป็น “โรงเรียนห้วยเตยวิทยา” เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นายปาน  ปรีบูรณ์  ครูใหญ่  ได้ขอย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านห้วยเตย มาสร้างโรงเรียนในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชการ ๖๐๐ บาท  โดยชาวบ้านได้ช่วยสร้างอาคารเรียน  เปิดเรียนในวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๔๘๒ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนวัดบ้านห้วยเตย มาเป็น โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จนถึงปัจจุบัน

             พ.ศ. ๒๕๐๘ นายบุญยัง ภูกาบขาว ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลังแบบ ป.๑ ซ ขนาด ๖ ห้องเรียนสูง ๙๐ เซนติเมตร ราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี ๒๕๑๔ ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน สูง ๙๐ เซนติเมตร แบบ ป.๑ ฉ ราคา  ๑๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐได้จัดการศึกษาตามหลักสูตร ๒๕๒๑ จึงกลับมาสอนจาก ป.๑–ป.๖ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู  ๔  หลัง ห้องส้วม ๑ หลัง ๔ ที่

             พ.ศ. ๒๕๒๕ นายวาสนา พลชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ได้ปรับบริเวณโรงเรียนจัดวางผังใหม่  ตัดถนนทางเข้า เปลี่ยนทิศทางสนาม และให้สนามกว้างกว่าเดิม ได้สร้างรั้วแบบถาวรเป็นก่อด้วยอิฐถือปูน  โดยได้เงินบริจาค จากคณะครู ชาวบ้าน ศิษย์เก่า เป็นเงินรวม  ๗๙,๕๐๐ บาท  และมีโครงการจะสร้างรั้วต่อเติม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เปิดชั้นเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณ สร้างห้องส้วม  ๑  หลัง  ๔  ที่

             พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้สร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ราคา  ๗,๐๐๐ บาท  ชาวจังหวัดนนทบุรี  ได้สร้างพระพุทธรูปมอบเป็นสมบัติของโรงเรียน ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

             พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๘ ห้องเรียน  ราคา ๑,๙๓๙,๗๐๐ บาท

             พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เปิดขยายตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน ๓ ระดับ  คือ  ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

             พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ซ  ขนาด ๖ ห้องเรียน  ที่เก่าชำรุด และได้ของบประมาณให้สร้างใหม่ เป็นแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียน  ราคา  ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ๑  สนาม ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท และคุณไพบูลย์ คุณประนมพร พรสอน  ได้สร้างหอสมุดพรสอน มอบเป็นสมบัติของโรงเรียน ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คณะผ้าป่ากรุงเทพและคระครูได้สร้างโรงอาหารขนาดความกว้าง ๑ ห้องเรียน ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท  และช่วยสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  สิงหาราชินี ๑ หลัง ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท

             วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๔ นายบรรจง  กิ่งพลอยเดิม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยเตยวิทยา และได้วางแผนในการจัดทำรั้วด้านทิศเหนือแต่ยังไม่เสร็จก็ได้เสียชีวิตก่อน

             วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยเตยวิทยา ได้นำเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่มามอบให้แก่โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด

             วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นายสุวิทย์ ศรีหงษ์ทอง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยเตยวิทยา จึงได้วางแผนปรับปรุงอาคารเรียน สถานที่ต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รื้ออาคารเรียนชั่วคราวและบูรณะใหม่ โดยใช้เงินจากกองทุน ดร.ประสิทธิ์ เทวะเส สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๐๑,๙๑๗ บาท และได้สร้างห้องส้วมอนุบาล จำนวน  ๑ หลัง ๒ ที่ ราคา  ๖,๒๐๐ บาท

             วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ทำสวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำรั้วและวางท่อน้ำภายในสวน  ปลูกกล้วยน้ำว้าเนื้อเยื่อ มะพร้าว และจัดทำแปลงเกษตร พร้อมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานและพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒  เครื่อง  โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และได้ก่อสร้างป้ายโรงเรียนขนาดมาตรฐาน ราคา ๔๔,๑๕๓ บาท

             ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้นักเรียนได้เรียน จำนวน ๔ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ราคา ๕๐,๔๔๘ บาทและยังได้ประสานกับบุคคล หน่วยงานเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา (คุณเหิน แสงศักดิ์ศรีและคณะจากกรุงเทพฯ) มอบจำนวน ๑ เครื่องพร้อมโต๊ะ ราคา ๑๖,๙๐๐ บาท

             ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้ประสานกับบุคคล หน่วยงานเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา (คุณพวงแก้ว อัศวมั่นคงและคณะจากกรุงเทพมหานคร) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มอีกจำนวน ๔ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ราคา ๖๐,๒๔๘ บาท

             ปีการศึกษา ๒๕๔๘  โรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้ประสานกับบุคคล หน่วยงานเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา (คุณธงชัย แซ่บ่างและคณะจากกรุงเทพมหานคร) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มอีกจำนวน ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ ราคา ๑๐๑,๑๓๗ บาท พร้อมนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบดาวเทียม จำนวน ๑ ชุด ราคา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้าของบุคลากร นักเรียน  และประชาชนที่มาขอรับบริการ

             ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ        ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ นายสุวิทย์ ศรีหงษ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ นายวัลลภ ภูสอดเงิน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

             ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นายจรัส  อินทะพุฒ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสองและผ่านการประเมินได้รับการรับรองจาก สมศ.

  วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศิริพงษ์  คำอาจ ได้ย้ายมาจากโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  ได้งบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุด ๑ ชั้น ๑ หลัง คณะผ้าป่าศิษย์เก่ารุ่นปีการศึกษา ๒๕๓๗ และปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้ระดมทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียน จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษาหลายรายการ นอกจากนี้ยังร่วมสมทบทุนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ก่อสร้างศาลากองอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ จำนวน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนห้วยเตยวิทยา มีข้าราชการครู  จำนวน ๑๔  คน  ชาย  ๓ คน  หญิง ๑๑ คน ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า) ชาย จำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ๑ คน (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน จำนวนนักเรียนชาย ๑๐๙ คน  นักเรียนหญิง ๙๔ คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๐๓  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-13 11:35:04 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]