• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายธนากร สิงห์สุวรรณ

  ประธานกรรมการนักเรียน

   

  นางสาวพิริญญา คำโสกเชือก

  รองประธานกรรมการนักเรียน

   

  นายนัฐพงษ์ ภูนาเพชร

  รองประธานกรรมการนักเรียน

   

  นางสาวธัญญาลักษณ์ ภูบรรสุข

  ฝ่ายเหรัญญิก

   

  นายอัครเดช ภูนาเพชร

  กรรมการและเลขานุการ

   

  นางสาวปิยวรรณ ผาดไธสง

  ฝ่ายวิชาการ

   

  เด็กชายพิศุทธิพงค์ ภูการุณย์

  ฝ่ายวิชาการ

   

  เด็กหญิงนภาพร โรจนาศรี

  ฝ่ายวิชาการ

   

  เด็กชายอชิรดุล อุ่นทะยา

  ฝ่ายวิชาการ

   

  ๑๐

  เด็กหญิงศศิธร ภูบรรสุข

  ฝ่ายวิชาการ

   

  ๑๑

  นางสาวประภัสสร แซ่ลิ้ม

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

  ๑๒

  เด็กหญิงปัทมพร วงษ์เสนา

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

  ๑๓

  เด็กชายทวีศักดิ์ ภูบรรสุข

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

  ๑๔

  นายมนัสวิน ภูทองขาว

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

  ๑๕

  นายทนงศักดิ์ มลานนท์

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

  ๑๖

  นายอานนท์ อุตโพธิ์

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

  ๑๗

  เด็กชายธนากร สิงห์สุวรรณ

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

  ๑๘

  เด็กชายพิทวัส คำสุรินทร์

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-28 22:35:52 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]