• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6 ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

       2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก และตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

       3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

       4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

       5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

       6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

       7.  จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ

       8.  ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

       9.  พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

   

  เป้าประสงค์

  1. ด้านผู้เรียน

       1.  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะในโลกศตวรรษที่ 21 (3R&8Cs) และสามารถอาศัยอยู่ในยุค 4.0 ได้อย่างมีความสุข

       2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

       3.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-NET และ NT  สูงกว่าระดับประเทศ                                                           

       4.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

       5.  ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้  ร้อยละ 100

   

  2. ด้านครูผู้สอน

       1.  ครูมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

       2.  ครูปฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยการใช้ Active Learning (AL) 

       3.  สถานศึกษามีครูครบตามวิชาเอก

       4.  ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารได้                                                                                                

       5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-13 11:35:04 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]