• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒. จัดให้มีการวางแผนการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  เจต คติ  และทักษะกระบวนการควบคู่กันไป

  ๓. ส่งเสริมบรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๔. จัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

  ๕. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อให้เกิดการเรียนอย่างหลากหลายรวมทั้งผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ๖. ส่งเสริมครูและบุคคลากรในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗. แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

  ๘. กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๙. จัดให้มีกิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  สอดแทรกบูรณาการสู่การเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้

  ๑๐.นำระบบ ICT มาใช้ในการบริหาร จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ๑๑.พัฒนานักเรียน การบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

  ๑๒.จัดวางระบบป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ

   

  เป้าประสงค์ (Objective)

  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีคุณธรรมยึดมั่นแนวทางวิถีพุทธสู่ความยั่งยืน

  ๒. นักเรียนระดับอนุบาล ๔-๕ ขวบ ทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

  ๓. ทุกกิจกรรมการบริหารเน้นการมีส่วนร่วมและการระดมสรรพกำลัง  เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร งบประมาณ  สื่ออุปกรณ์ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน

  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สอดแทรกหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้นำนักเรียนและชุมชน ทำนาข้าว ปลูกจิตสำนึกการพึ่งตนเอง แบบพอมี พออยู่ พอกิน

  ๕. จัดระดมทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความพอเพียงต่อการใช้งาน และการจัดการเรียนการสอน

  ๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทุกคน ตลอดจนการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษา

  ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:19:52 น.

โรงเรียนนามลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: namols2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริม เถรี โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: sermteree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]