• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

   

  .  ข้อมูลทั่วไป

   

             ชื่อโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา  ที่ตั้ง  บ้านกุดฆ้องชัย  หมู่ที่  ๓  ตำบล  ฆ้องชัยพัฒนา 

  อำเภอ  ฆ้องชัย  จังหวัด  กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  ๔๖๑๓๐  โทรศัพท์  ๐๔๓-๑๓๑๑๙๙ 

  โทรสาร   -    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต  ๒  เปิดสอนตั้งแต่

  ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา

                 ระดับปฐมวัย  นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  ๒๓  คน  มีเด็กพิเศษ   -   คน

                 ระดับประถมศึกษา  นักเรียนทั้งหมด  จำนวน  ๕๒  คน  มีเด็กพิเศษ  ๒  คน 

  อื่น ๆ  มีเด็กพิการเรียนร่วม  (LD)  จำนวน  ๔  คน

    มีเขตพื้นที่บริการ  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกุดฆ้องชัย  หมู่ที่  ๓  และ  ๘  และมีนักเรียนเรียนร่วมจากบ้านน้อยสามเชียง  หมู่  ๑๐  ตำบลฆ้องชัยพัฒนา

             ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดฆ้องชัย  หมู่ที่  ๓  ตำบลฆ้องชัยพัฒนา  

  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมโรงเรียนได้เปิดทำการเรียน

  การสอนเมื่อปี  พ.ศ.   ๒๔๗๙  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกุดฆ้องชัยเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการเรียน

  การสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ซึ่งขณะนั้นเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองแปน  ๑๓  (โรงเรียนวัดบ้านท่าแห่)

             ต่อมา ปี พ.ศ.๒๔๘๒  นายสมคิด จิตสุทัศน์ นายอำเภอกมลาไสยขณะนั้น ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนวัดบ้านกุดฆ้องชัยเป็นเอกเทศ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ๒๒ ”(วัดบ้านกุดฆ้องชัย)

             ปี  พ.ศ.๒๕๐๑ คณะครูและชาวบ้านมีแนวคิดที่จะย้ายโรงเรียนออกจากวัด จึงได้พากันบริจาคเงินซื้อที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่  ๑ งาน  ๒๕ ตารางวา เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นที่จะก่อสร้างอาคารเรียน

             ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท และชาวบ้านได้ออกเงินสมทบสร้างอาคารเรียนในที่ดินดังกล่าว เป็นอาคารแบบ ป.๑ พิเศษ  และได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อรงเรียนเป็น  “ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  มีนายสวน รัตนมาศ เป็นครูคนแรก

             ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๑ ฉ  ขนาด ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๒๗๖,๐๐๐ บาทและได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  ๓  ห้องเรียนเมื่อ

  ปี   พ.ศ.  ๒๕๓๐    งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐  บาท

             ปีการศึกษา ๒๕๒๘ เปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

             ปีการศึกษา ๒๕๓๔ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่เป็นตำแหน่ง

  อาจารย์ใหญ่

             ปีงบประมาณ  ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจมิยาซาวา) จำนวน  ๑,๐๓,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน

             ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนได้ขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  

  และ  ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว พร้อมเสนอขอรับ

  การประเมินจากบุคคลภายนอก

             ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสังกัดจาก  สปช.   เดิมไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมโรงเรียนสังกัด สปช. กรมสามัญศึกษา เอกชนในอำเภอฆ้องชัย อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอท่าคันโทมาเป็นเขตเดียวกัน  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่

  ที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคาร    อำเภอห้วยเม็ก และโรงเรียนได้การศึกษาตามนโยบายของรัฐเป็น  ๓ หลักสูตร  คือ

  • หลักสูตรปฐมวัยปี  ๒๕๔๖  จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล ๑,๒
  • หลักสูตรประถมศึกษา  ๒๕๒๑  (ปรับปรุง  ๒๕๓๓)  จัดในชั้น ป.๒,๓,๕,๖
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดในชั้น ป. ๑,๔

             ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนจัดการศึกษาเป็น ๓ หลักสูตรเหมือนปีที่ผ่านมา  มีครู

  อาจารย์ ๑๐ คน  ภารโรง ๑ คน และนักเรียน จำนวน  ๑๑๙  คน

             ปีการศึกษา ๒๕๔๘  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ๒ หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรปฐมวัยปี ๒๕๔๖ จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล ๑,๒             
  2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ จัดในชั้น ป. ๑-๖

             ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล  ๑,๒
  2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

             ปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล  ๑,๒
  2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

             ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนทั้งหมด ๗๕ คน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน  ๒ ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล  ๑,๒  มีนักเรียน  ๑๐  คน
  2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียน ๖๕ คน

             ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักเรียนทั้งหมด  ๘๑  คน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล  ๑,๒  มีนักเรียน  ๑๘  คน
  2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียน ๖๓ คน

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีนักเรียนทั้งหมด ๗๙ คน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล  ๑,๒  มีนักเรียน

  จำนวน ๒๐ คน

  1. ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  มีนักเรียน

  จำนวน ๕๙  คน

             โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  เป็นต้นไป

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใน   ๒  ระดับชั้น  คือ  ระดับปฐมวัย 

  มีนักเรียน  จำนวน  ๒๓  คน  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  มีนักเรียน  จำนวน  ๕๒  คน

        

             คำขวัญโรงเรียน

                 มีความรู้  คู่ความดี  สามัคคี  และมีจิตสาธารณะ

             อักษรย่อโรงเรียน

                 ก.ฆ.  (กุดฆ้องชัยวิทยา)

             สีประจำโรงเรียน

                 ม่วง  -  ขาว

                     สีม่วง  =  บ่งบอกถึงความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  เป็นพลังแห่งชีวิต

                     สีขาว  =  บ่งบอกถึงความสง่างามและบริสุทธิ์  มีความเป็นเอก

             ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                 ประดู่  ความหมาย  เป็นต้นไม้ใหญ่  แข็งแรง  กิ่งก้านแผ่สาขา  ให้ความร่มเย็น 

  เกิดพร้อมเคียงคู่โรงเรียน  เจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศ  เปรียบเสมือนการศึกษาที่เจริญงอกงาม

  ได้ทุกเวลา

   

  ๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร         

   

  1. ชื่อ – สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวศิริวรรณ  เหล่าหว้าน
  1. ผู้ช่วยผู้บริหาร  (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)      -      คน


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-14 10:03:45 น.

โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043131199/081-9645284 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประภาภรณ์ ภาระกุล โทรศัพท์: 0825092763 อีเมล์: kudkhongchaivittaya@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]